Các thiết bị quan trắc tự động liên tục

  • Thiết bị quan trắc môi trường nước: Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng nước; Thiết bị đo COD (đo lượng Oxy hóa học trong nước); Thiết bị đo DO (Dissolved Oxygen Controller), thiết bị đo đo pH/ORP; Thiết bị đo đo chất rắn lơ lửng TSS; Cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác đáp ứng mọi chi tiêu quan trắc cho từng lĩnh vực sản xuất đặc thù.

  • Thiết bị quan trắc môi trường không khí: Thiết bị đo lưu lượng, nhiệt độ, áp suất khí thải; Thiết bị đo chỉ số đa năng – Đo nồng độ các chất vô cơ trong khí thải, phân tích các chỉ tiêu khí CO, SO2, NOx, O2; Thiết bị đo bụi khí thải. 

Một số thiết bị quan trắc khí thải tự động khác: Thiết bị đo không khí môi trường vi mô, thiết bị phân tích formaldehyde, thiết bị phân tích hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, Máy tạo không khí, Máy phân tích Ôzôn, máy giám sát kim loại khí quyển, hệ thống giám sát liên tục kim loại nặng trong khí thải, hệ thống giám sát khí thải Hg…

Leave Comments

0908 383 709
0908383709